wczytywanie strony...

BESTILL RENGJØRING

Vilkår og betingelser

GENERELLE VILKÅR

Disse Generelle Vilkårene ("Generelle Vilkår") gjelder mellom Himmel AS (heretter kalt "Selskapet", "Himmel" eller "Tjenesteyter") og alle deres datterselskaper, inkludert Himmel AS med organisasjonsnummer 916 035 659, og Himmels Kunder, herunder både private og forretningskunder (heretter kalt "Kunde"). Disse Generelle Vilkårene trer i kraft 16.1.2019 og er tilgjengelige på Himmelsnettside www.himmel-renhold.no. De Generelle Vilkårene ble oppdatert 13.5.2020.

 1. Innhold og formålet med vilkåreneFormålet med disse Generelle Vilkårene er å fastslå vilkårene og betingelsene for at Selskapet skal gi Kunden en profesjonell rengjøringstjeneste.1.1 Om Selskapet
 2. Selskapet tilbyr hjemme- og kontorrengjøring ("Tjenesten") til Kunden. Avtalen om Tjenesten ("Avtalen") består av (i) disse Generelle Vilkårene, (ii) de spesifikke vilkårene for Tjenesten angående priser, omfang og andre vilkår som er avtalt mellom Kunden og Selskapet ("Spesifikke Vilkår"); og (iii) den til enhver tid gjeldende prisliste.I tilfelle uoverensstemmelser mellom disse Generelle Vilkårene og noen av de ovennevnte dokumentene, vil vilkårene i disse Generelle Vilkårene gjelde. De ovennevnte vedleggene gjelder i synkende rekkefølge, med mindre annet er uttrykkelig angitt i vedlegget. Selskapet forbeholder seg retten til å endre disse Generelle Vilkårene. Endringer vil bli varslet Kunden 30 dager før ikrafttredelsen av de endrede Generelle Vilkårene.Skulle Kunden ikke godta slik endring, har Kunden rett til å si opp Avtalen ved endringens ikrafttredelse, med det forbehold om at Kunden må gi Selskapet skriftlig varsel minst 5 dager før endringen trer i kraft.1.2 Om TjenestenNår det foreligger en bindende Avtale mellom Kunden og Selskapet, skal Selskapet sørge for at Tjenesten utføres i samsvar med Avtalen. Selskapet er forpliktet til å sikre at Tjenesten utføres på en profesjonell måte.For å utføre Tjenesten kan Selskapet bruke en samarbeidspartner under kontrakt ("Rengjører").Nødvendig utstyr, verktøy og rengjøringsmidler som må skaffes av Kunden, nevnes i detalj i bestillingsprosessen og i bestillingsbekreftelsen for Kunden.Kunden må gi Selskapet nødvendig informasjon om ovennevnte varer i sine lokaler, slik at Tjenesten kan utføres effektivt og for å sikre tilgjengeligheten av nødvendig utstyr, verktøy og forsyninger.Hvis Kunden har valgt at Tjenesten skal utføres ved hjelp av utstyret og forsyningene til Kunden, skal Kunden sikre Rengjørerens tilgang til nevnte forsyninger.
 3. Tjenestebestilling og avbestilling
 4. Kunden blir bundet til Tjenesten og Avtalen når den aktuelle bestillingen sendes til Selskapet via Nettsiden eller betales til Selskapets representant. Avtalen mellom Kunden og Selskapet anses å være inngått når Selskapet har bekreftet Kundens bestilling via e-post. Ved inngåelse av Avtalen, forbeholder Selskapet seg retten til å samle inn vanlig kredittinformasjon om Kunden. Kunder har rett til å kansellere Tjenesten opptil fem (5) dager før Tjenestens starttid uten at et gebyr (definert senere i teksten) blir belastet Kunden. Ved avbestilling som gjøres mindre enn fem (5) dager før avtalt starttidspunkt for Tjenesten, vil Kunden ikke få refusjon. Avbestillinger på grunn av sykdom tilbakebetales 100% forutsatt at en medisinsk sertifisering er presentert og varsel om kansellering er gitt før avtalt starttidspunkt for Tjenesten.Ved Kundens fravær, eller hvis Selskapets Rengjørere ikke har tilgang til avtalte lokaler på bestilt tidspunkt, regnes dette som avbestilling mindre enn 5 dager før avtalt starttidspunkt for Tjenesten.Endring av avtalt tidspunkt for en Tjeneste er ikke mulig mindre enn 5 dager før starttidspunktet. Hvis en Kunde ønsker å endre avtalt tidspunkt mindre enn 5 dager før, vil det bli planlagt en egen ny Tjeneste. Avbestillingsregler gjelder for Tjenester som utsettes.Avbestillinger gjøres i skriftlig form til Selskapets fysiske adresse ELLER Selskapets digitale kanaler, som e-post.Hvis Tjenesten ikke kan belastes Kunden på forhånd, blir Tjenesten kansellert 5 dager før starttidspunktet.
 5. Oppsigelse
 6. Abonnementsavtaler termineres av Kunden og i henhold til det avtalte med Kunden. Foruten de ovennevnte avbestillingsbetingelsene, inkludert Kundens forpliktelse til de tre første renhold ved inngåelse av Abonnementsavtale, er det ingen oppsigelsestid. Oppsigelse av abonnementsavtalen skjer i skriftlig form til Selskapets fysiske adresse ELLER til Selskapets digitale kanaler, som e-post.Kunden har rett til å si opp Avtalen umiddelbart, dersom Selskapet ikke leverer Tjenestene i henhold til Avtalen.Selskapet har rett til å si opp Avtalen dersom Kunden ikke overholder Avtalens forpliktelser og ikke retter seg etter disse umiddelbart etter at Selskapet har bedt om det. Selskapet har rett til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning ved skriftlig varsel til Kunden dersom Kunden vesentlig misligholder Avtalen, eller dersom det blir tydelig at Avtalen vil bli vesentlig misligholdt av Kunden i nær fremtid. I tillegg, med mindre annet er avtalt skriftlig, forbeholder Selskapet seg rett til å si opp Avtalen og avslutte sitt Tjenestetilbud etter eget skjønn med ikke mindre enn 14 dagers skriftlig varsel til Kunden. Avtalen skal også avsluttes umiddelbart dersom Selskapet ikke foretar sin alminnelige belastning av Kunden før Tjenesten leveres.I slike situasjoner er Selskapet forpliktet til å informere Kunden om at Avtalen opphører omgående.I tilfeller der Kunden er en forbruker etter lokal lovgivning, har Kunden rett til å si opp Avtalen innen 14 dager etter Avtalens inngåelse (angrerett). Kunden erkjenner at dersom Kunden ønsker at Tjenesten starter før avbestillingsfristen utløper, kan avbestillingsretten ikke utøves etter at Tjenesten er levert. Hvis Kunden ønsker å benytte seg av angreretten, må Kunden sende et klart varsel til Selskapet om at vedkommende Kunde vil benytte angreretten (for eksempel et brev sendt via post eller e-post). Selskapets kontaktinformasjon er vist ovenfor.Hvis Kunden trekker seg fra Avtalen, vil Selskapet betale tilbake alle betalinger mottatt fra Kunden, inkludert forsyningskostnader. Tilbakebetaling vil finne sted uten unødig forsinkelse og i alle fall senest fjorten (14) dager fra den dato Selskapet ble informert om Kundens beslutning om å trekke seg fra Avtalen. Selskapet vil bruke samme betalingsmetode for tilbakebetaling som Kunden selv har brukt til ved første betaling, dersom Kunden ikke uttrykkelig har avtalt noe annet med Selskapet.
 7. Kampanjer
 8. Kampanjepriser kan være underlagt særskilte og begrensede vilkår. Dersom vilkårene ikke oppfylles av Kunden, forbeholder Selskapet seg retten til å belaste Kunden for beløpet som svarer til rabatten gitt i forbindelse med kampanjen.
 9. Taushetsplikt
 10. Alle ansatte i Selskapet og Rengjørerne har skrevet en konfidensialitetssavtale som ikke tillater dem å dele opplysninger om Kunden eller hans/hennes personlige forhold som de har blitt oppmerksom på. Selskapet vil ikke utlevere Kundens opplysninger til noen tredjeparter, unntatt de partene hvis bidrag til levering av Tjenesten er uunnværlig. Til tross for det foregående har Selskapet rett til å opplyse om Kundens kontaktinformasjon der slik opplysning er nødvendig i henhold til lov, forskrift eller pålegg utstedt av offentlige myndigheter.
 11. PersonvernPersonopplysninger om Kunder behandles i samsvar med lokal lovgivning og behandles i samsvar med Selskapets retningslinjer for personvern 
 12. Betaling og betalingsbetingelserGebyr for Tjenesten ("Gebyr") beregnes ved bestilling på grunnlag av informasjon fra Kunden. Hvis det ser ut til at Kundens data, som beregningen av Gebyret er basert på, på en eller annen måte er feil (f.eks. at det er oppgitt feil informasjon om størrelsen på boligen eller lokalet), vil Gebyret bli justert etter gjensidig Avtale mellom Selskapet og Kunden i samsvar med gjeldende prisliste for Tjenester med tilsvarende omfang ("Justert Gebyr").
 13. Priser og faktureringPrisene på Tjenestene er i samsvar med gyldig prisliste som er oppført på Selskapets nettside, med mindre annet er avtalt i de Spesifikke Vilkårene mellom Kunden og Selskapet. Kunden godtar prisene ved å godta vilkårene for abonnement og ved å betale for Tjenesten første gang. Prisene inkluderer en merverdiavgift i henhold til gjeldende momssats. Ved engangsrengjøring betaler klienten rengjøringen ved bestilling. Regelmessig rengjøring belastes ikke tidligere enn ti (10) dager før tjenesteleveranse fra Kundens kredittkort, men retningslinjene kan variere fra land til land og finnes i FAQ-delen på Selskapets nettside.Selskapet forbeholder seg retten til å endre priser. Eventuelle endringer i prislisten vil bli meldt til Kunden skriftlig 7 dager før innføring av nye priser.Selskapet skal returnere det fulle beløp som er betalt av Kunden for ikke-levert Tjeneste dersom Selskapet ikke kan levere den bestilte Tjenesten. Når abonnementsavtale bestilles belaster Selskapet Kundens kredittkort for første utføring av Tjenesten på tidspunktet for bestilling av Tjenesten. Deretter belastes Kunden før neste utførelse av Tjenesten. I de tilfeller der Avtalen er at Tjenesten skal utføres én gang, blir Kredittkortet belastet ved kjøpstidspunktet. Kunden belastes forskjellen mellom Gebyr og Justert Gebyr i ettertid.Hvis Kundens kredittkortbetaling av en eller annen grunn ikke lykkes på debiteringstidspunktet, forsøker Selskapet å belaste kortet igjen helt til det lykkes eller til termineringsreglene trer i kraft. Hvis betalingen ikke lykkes ved det andre forsøket, kontakter Selskapet Kunden. Hvis Selskapets samarbeid med Kunden ikke løser betalingsproblemet, har Selskapet rett til å kansellere Tjenesten.
 14. Kundens involvering
 15. Kunden skal bidra til utførelsen av Tjenesten. Kunden skal på forespørsel gi opplysninger om spesielle omstendigheter som Selskapet må ta hensyn til ved utførelsen av Tjenesten. For at Tjenesten skal utføres, må Kundene i rimelig grad rydde løse gjenstander før Tjenesten utføres, og lokalene som skal rengjøres må ikke være i verre tilstand enn normalt ved vanlig bruk av lokaler.Kunder skal sørge for at Rengjørere har tilgang til eiendommen fra Tjenestens første dag til sluttdatoen i samsvar med Avtalen med Selskapet. Hvis det er et alarmsystem i lokalene, skal Kunden informere Selskapet og Rengjørerne om dens eksistens før Tjenestens første dag, og skal instruere Rengjørerne om hvordan man bruker systemet. Hvis Kunden ikke instruerer i bruken av alarmsystemet og Rengjørere ved et uhell forårsaker at alarmen går, er Kunden ansvarlig for konsekvenser og relaterte kostnader.Våre Rengjørere er utdannede fagfolk og opptrer i samsvar med dette når de leverer Tjenesten til Kunden. Våre Rengjørere vil utføre Tjenesten innen tidsperioden som er avtalt mellom Kunden og Selskapet.Kunden er ansvarlig for at Rengjørere har tilgang til varmt og kaldt vann samt fungerende stikkontakter under utførelsen av Tjenesten. Rengjøreren skal også ha rett til å bruke Kundens toalettfasiliteter hvis det er nødvendig for arbeidsmiljøet.Kunder skal sørge for at det ikke er løse kjæledyr på eiendommen eller i lokalene, eller andre forhold som er til fare for utførelsen av Tjenesten eller Rengjørerne. Rengjørere har rett til å kansellere utførelse av Tjenesten hvis han eller hun har rimelig grunn til å tro at utførelsen utgjør fare for helse, sikkerhet og miljø. Hvis Tjenesten ikke kan utføres, og det skyldes Kunden, vil Selskapet belaste Kunden for kostnadene påført Selskapet i forbindelse med dette.I forbindelse med Rengjørernes ferieavvikling og eventuelt sykefravær, vil Selskapet prøve å ordne en vikar for ham eller henne og kontakte Kunden omgående for en Avtale om passende løsning. Utsatt utførelse av Tjenesten grunnet Rengjørerens sykefravær regnes ikke som forsinkelse etter punkt 10 nedenfor. Selskapet skal organisere en separat Tjeneste i slike tilfeller gjennom en gjensidig avtale med Kunden. 
 16. Klager, forsinkelser og mangler(a) KlagerEventuelle klager kan uten unødig forsinkelse rettes i skriftlig form til Selskapets fysiske adresse ELLER Selskapets digitale kanaler, som e-post eller Himmel mobilapplikasjon. Det samme gjelder mistanke om tyveri. Kunden må gi nødvendige detaljer og bevis (for eksempel bilder) av skader eller dårlig utførelse av Tjenesten. Kunden er forpliktet til å levere klage innen rimelig tid eller senest 48 timer etter at Tjenesten er gjennomført i skriftlig form til Selskapets fysiske adresse ELLER Selskapets digitale kanaler, som e-post (b) ReklamasjonerDet foreligger en mangel hvis Tjenesten ikke utføres i henhold til hva Kunden med rimelighet kan forvente fra en profesjonell rengjøringstjeneste, eller i henhold til det som ellers er avtalt. Det foreligger imidlertid ingen mangel dersom avviket skyldes forhold fra Kundens side, inkludert, men ikke begrenset til, mangel på involvering av Kunden. Hvis Kunden ønsker å gjøre mangelen gjeldende, skal Kunden varsle Selskapet innen rimelig tid eller senest 48 timer etter at Kunden har merket eller burde ha merket mangelen (klage). Dersom det oppdages feil kan Kunden kreve utbedring, prisavslag eller heving. Hvis det foreligger en mangel, har Selskapet rett til å rette mangelen dersom dette kan gjøres innen rimelig tid med rimelige ressurser. Selskapet er eneansvarlig for dette. Hvis Selskapet ikke klarer å rette mangelen, kan Selskapet gi et forholdsmessig prisfradrag på den neste Tjenesten. Hvis det ikke ser ut til at det er noen feil i utførelsen av Tjenesten, kan Kunden bli pålagt å betale de tilknyttede kostnadene for Selskapet.(c) Forsinkelser
 17. Forsinkelse oppstår hvis Tjenesten ikke utføres innen tidsperioden som er avtalt mellom Kunden og Selskapet. Forsinkelse foreligger ikke dersom det skyldes Kundens forhold, inkludert, men ikke begrenset til, Kundens mangel på involvering.Ved forsinkelse kan Kunden kreve at Tjenesten utføres på et senere tidspunkt, eller kreve oppsigelse av Avtalen og tilhørende kompensasjon. Kunden kan si opp Avtalen dersom konsekvensene av forsinkelsen er av vesentlig betydning for Kunden. En Kunde som krever utførelse av Tjenesten, uavhengig av forsinkelsen, kan ikke si opp Avtalen hvis Tjenesten utføres innen rimelig tid eller innen fristen fastsatt av Kunden. Hvis det er klart at Tjenesten ikke vil utføres uten forsinkelse som vil medføre at Kunden har rett til å si opp Avtalen, kan Kunden si opp Avtalen før utførelsen. 
 18. Ansvarsbegrensning
 19. Kunden kan kreve erstatning for økonomisk tap grunnet Selskapets mislighold av Tjenesten. Dette gjelder imidlertid ikke i den grad det godtgjøres at tapet skyldes hindring utenfor Selskapets kontroll og som Selskapet ikke med rimelighet kunne ventes å ta hensyn til under Avtalens løpetid eller å unngå eller overvinne følgene av.For skade på annet enn gjenstander og eiendom som Tjenesten gjelder eller på noe annet enn noe som er nært knyttet til Tjenesten, kan Kunden kreve erstatning dersom Selskapet ikke kan påvise at et slikt tap ikke skyldtes feil eller forsømmelse fra Selskapets side. Det samme gjelder for gjenstander og eiendom som er skadet i Selskapets varetekt eller på annen måte under Selskapets kontroll. For tap eller annet i forbindelse med Tjenesten, som ikke er en konsekvens av forsinkelser eller feil, er Selskapet ansvarlig når tapet skyldes feil eller forsømmelse fra Selskapets side.Selskapet vil for egen bekostning skaffe og opprettholde en tilstrekkelig bedriftsansvarsforsikring fra et anerkjent forsikringsselskap som dekker Selskapets forpliktelser i henhold til denne Avtalen i Avtalens løpetid. Selskapets samlede kumulative ansvar i henhold til denne Avtalen eller når Tjenesten utføres, uansett om det er under kontrakt, deliktserstatning eller annet, skal være begrenset til krav som dekkes av en slik ansvarsforsikring.
 20. Force majeure
 21. En force majeure-begivenhet betyr at en part ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til denne Avtalen forårsaket av en hindring utenfor sin kontroll, som den ikke kunne ha tatt hensyn til ved Avtalens inngåelse, og hvis konsekvenser det ikke med rimelighet kunne ha unngått eller overvunnet.Selskapet er ikke ansvarlig for tilfeller av forsinkelse eller forhold der Selskapet ikke kan levere på grunn av force majeure, for eksempel streiker, opprør, naturkatastrofer, strømbrudd eller mangelfull telefondekning.
 22. Tolkning
 23. Disse Generelle Vilkår og tilhørende avtale(r) skal tolkes, forståes og reguleres utelukkende i samsvar med norsk lov, uten henvisning til sine lovvalgsregler
 24. Tvisteløsning
 25. Partene skal primært forsøke å løse enhver tvist, kontrovers eller krav som oppstår i forbindelse med disse Generelle Vilkår og tilhørende avtaler gjennom minnelige forhandlinger. Dersom partene ikke klarer å avgjøre tvisten eller kravet, har hver part rett til å innlede prosess som angitt nedenfor for endelig løsning av tvisten. Enhver tvist, kontrovers eller krav som oppstår i forbindelse med denne Avtalen, også vedrørende brudd på, oppsigelse av eller gyldighet av denne Avtalen, skal løses minnelig ved rettsmekling i Oslo, Norge.

Hvorfor vi?

 1. Enkelt å bestille
 2. 100 % fornøydgaranti
 3. Pålitelige medarbeidere
 4. Konkurransedyktige priser
 5. Godkjent renholdsbedrift

Bestill rengjøring

DET TAR BARE NOEN FÅ ØYEBLIKK

PRIVAT
BEDRIFT

Priser

fra: 480 kr/t